آفتاب

جذب نیروی جوان و کاری

جذب نیروی جوان و کاری
جذب نیروی جوان و کاری
اقراد در بخشهای ذیل میباشند: کارهای دفتری و اداری کاربا کامپیوتر فروش سرپرستی مدیریت و ترجمه میباشند. پایه ی درآمدی 2800000
#

وبگردی

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۹۰۶۴۶۴۷۵۳

صمدی

11 ، 711 ،

samansa915@gmail.com