آفتاب

کارگر ساده جهت امور خدماتی و انبار

کارگر ساده جهت امور خدماتی و انبار
کارگر ساده جهت امور خدماتی و انبار
منظم و مسئول در پیگیری امور ظاهری آراسته حقوق وزارت کار ترجیحاً با موتور

وبگردی

اطلاعات تماس آگهی

۰۲۱۲۲۲۲۸۹۱۰

متولیان

17 ، 763 ، محدوده متروی مدنی

respinatech10@gmail.com