سمپاشی سوسک درشت

سوسک درشت آمریکایی به عنوان یک ناقل مکانیکی عمل کرده وموجب بروز مشکلات بهداشتی فراوان برای انسان می گردد.آنهاموادغذایی رابامدفوع وبزاق خودآلوده می کنندومی توانندناقل احتمالی بعضی ازعوامل بیماریزاباشند.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۴۱ : ۱۵ : ۲۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.