جویای کار سرایداری

باســَلٰام
زوج جـوان
⇐⇐ بــدون فـرزند ⇒⇒
جـُویـای کار سـَرایداری هستیـم
بـرای مجتمـع مسـکونی تهـران
دارای گـواهینـامه راننـدگی ب 2 از سـال 1389
آقـا : 34 سـال
خـانم : 32 سـال
بـدون سـوء پیشینـه وعـاری از هـرنـوع دود واعتیـاد
↯↯↯↯↯↯↯↯↯↯↯↯↯↯↯↯

ضمانت :‌ تا سقـف 100 میلیون تـومان سفتـه جهت تضمیـن امضاء میشـود.
خواهشـاً نیـاز بـود تمـاس بگیـرید.

⇩ ⇩ ⇩⇩ ⇩⇩ ⇩⇩ ⇩⇩ ⇩ ⇩
تـوجـه :
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

لطفـاً کاریـابی ها و تـأمیـن نیـرو تمـاس نگیـرند
تحت هـر شرایطـی اعتمـادی بهشـون نـداریـم...!!!

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

⇅بعلـت نداشتـن مسـکن جهـت مـاندن فعـلاً شهـرستـانم⇅
(خـراسـان رضـوی، تربـت حیـدریـه)
اگـر واقعـاً ڪار هست تمـاس بگیـرید راه بیـٱفتیـم ،
تهــران نـه جـایی بـرای مـاندن داریـم
نـه وقتـے برای تلـف ڪردن
و نـه هـزینه ای بـرای هیـچ و پـوچ هـدر دادن
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓⇓ ⇓⇓ ⇓⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

⇖⇘ بایـد بـرامـون بصــرفـه ڪـه بیـآییــم ⇙⇗
⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑ ⇑
در صـورت مـوجـود بـودن و اطمینـان از کـار سـَرایداری در اسـرع وقـت حرکت می ڪنـم...
▧▧▧▧▧▧▧▧▧▧
ضمـن تشکــر


09135227116

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۵۳ : ۴۶ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.