آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارمند (اپراتور کامپیوتر )

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارمند (اپراتور کامپیوتر )» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارمند (اپراتور کامپیوتر )» اینجا کلیک کنید.

اپراتورفروشگاه اینترنتی

اپراتورفروشگاه اینترنتی , خانم ، 2سال سابقه کار مرتبط , تسلط نسبی به فتوشاپ و کرل , آشنا …

تلفن: info@matinsport.com ۸۸۱۴۰۰۲۹  


نیازمندیهای همشهری

موسسه آموزشی ،کاربرکامپیوتر

موسسه آموزشی ،کاربرکامپیوتر , باانرژِی وفعال آشنا به فضای مجازی , وتبلیغات ،پاره وقت15تا18عصر

تلفن: ۸۸۹۷۹۲۶۲  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور کامپیوتر آشنا به برنامه

اپراتور کامپیوتر آشنا به برنامه , هلو جهت پشتیبانی کانال , تلگرام جهت تولیدی پوشاک

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۴۱۰۹۴ ـ ۶۶۹۵۲۷۳۶  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور جهت فروشگاه فرش

اپراتور جهت فروشگاه فرش , آشنا با زبان انگلیسی , ترجیحا آقا

تلفن: ۰۹۳۷۱۰۱۵۵۷۴  


نیازمندیهای همشهری

یک پذیرشگر سیستمی خانم

یک پذیرشگر سیستمی خانم , با سابقه کار در نمایندگی سایپا , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۹۷۷۵۹  


نیازمندیهای همشهری

اپراتورفروشگاه اینترنتی

اپراتورفروشگاه اینترنتی , خانم ، 2سال سابقه کار مرتبط , تسلط نسبی به فتوشاپ و کرل , آشنا …

تلفن: info@matinsport.com ۸۸۱۴۰۰۲۹  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور تلفنی وب سایت

اپراتور تلفنی وب سایت , مسلط به کامپیوتر , ساعت9 الی 18(امین حضور)

تلفن: ۳۳۵۲۸۱۱۷_۳۳۵۱۴۵۰۶  


نیازمندیهای همشهری

موسسه آموزشی ،کاربرکامپیوتر

موسسه آموزشی ،کاربرکامپیوتر , باانرژِی وفعال آشنا به فضای مجازی , وتبلیغات ،پاره وقت15تا18عصر

تلفن: ۸۸۹۷۹۲۶۲  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور جهت فروشگاه فرش

اپراتور جهت فروشگاه فرش , آشنا با زبان انگلیسی , ترجیحا آقا

تلفن: ۰۹۳۷۱۰۱۵۵۷۴  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور کامپیوتر آشنا به برنامه

اپراتور کامپیوتر آشنا به برنامه , هلو جهت پشتیبانی کانال , تلگرام جهت تولیدی پوشاک

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۴۱۰۹۴ ـ ۶۶۹۵۲۷۳۶  


نیازمندیهای همشهری

یک پذیرشگر سیستمی خانم

یک پذیرشگر سیستمی خانم , با سابقه کار در نمایندگی سایپا , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۹۷۷۵۹  


نیازمندیهای همشهری

موسسه آموزشی ،کاربرکامپیوتر

موسسه آموزشی ،کاربرکامپیوتر , باانرژِی وفعال آشنا به فضای مجازی , وتبلیغات ،پاره وقت15تا18عصر

تلفن: ۸۸۹۷۹۲۶۲  


نیازمندیهای همشهری

یک پذیرشگر سیستمی خانم

یک پذیرشگر سیستمی خانم , با سابقه کار در نمایندگی سایپا , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۹۷۷۵۹  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور کامپیوتر آشنا به برنامه

اپراتور کامپیوتر آشنا به برنامه , هلو جهت پشتیبانی کانال , تلگرام جهت تولیدی پوشاک

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۴۱۰۹۴ ـ ۶۶۹۵۲۷۳۶  


نیازمندیهای همشهری

اپراتورفروشگاه اینترنتی

اپراتورفروشگاه اینترنتی , خانم ، 2سال سابقه کار مرتبط , تسلط نسبی به فتوشاپ و کرل , آشنا …

تلفن: info@matinsport.com ۸۸۱۴۰۰۲۹  


نیازمندیهای همشهری

موسسه آموزشی ،کاربرکامپیوتر

موسسه آموزشی ،کاربرکامپیوتر , باانرژِی وفعال آشنا به فضای مجازی , وتبلیغات ،پاره وقت15تا18عصر

تلفن: ۸۸۹۷۹۲۶۲  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور کامپیوتر آشنا به برنامه

اپراتور کامپیوتر آشنا به برنامه , هلو جهت پشتیبانی کانال , تلگرام جهت تولیدی پوشاک

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۴۱۰۹۴ ـ ۶۶۹۵۲۷۳۶  


نیازمندیهای همشهری

یک پذیرشگر سیستمی خانم

یک پذیرشگر سیستمی خانم , با سابقه کار در نمایندگی سایپا , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۹۷۷۵۹  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور کامپیوتر آشنا به برنامه

اپراتور کامپیوتر آشنا به برنامه , هلو جهت پشتیبانی کانال , تلگرام جهت تولیدی پوشاک

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۴۱۰۹۴ ـ ۶۶۹۵۲۷۳۶  


نیازمندیهای همشهری

یک پذیرشگر سیستمی خانم

یک پذیرشگر سیستمی خانم , با سابقه کار در نمایندگی سایپا , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۹۷۷۵۹  


نیازمندیهای همشهری

موسسه آموزشی ،کاربرکامپیوتر

موسسه آموزشی ،کاربرکامپیوتر , باانرژِی وفعال آشنا به فضای مجازی , وتبلیغات ،پاره وقت15تا18عصر

تلفن: ۸۸۹۷۹۲۶۲  


نیازمندیهای همشهری

یک پذیرشگر سیستمی خانم

یک پذیرشگر سیستمی خانم , با سابقه کار در نمایندگی سایپا , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۹۷۷۵۹  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور کامپیوتر آشنا به برنامه

اپراتور کامپیوتر آشنا به برنامه , هلو جهت پشتیبانی کانال , تلگرام جهت تولیدی پوشاک

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۴۱۰۹۴ ـ ۶۶۹۵۲۷۳۶  


نیازمندیهای همشهری

موسسه آموزشی ،کاربرکامپیوتر

موسسه آموزشی ،کاربرکامپیوتر , باانرژِی وفعال آشنا به فضای مجازی , وتبلیغات ،پاره وقت15تا18عصر

تلفن: ۸۸۹۷۹۲۶۲  


نیازمندیهای همشهری

موسسه آموزشی ،کاربرکامپیوتر

موسسه آموزشی ،کاربرکامپیوتر , باانرژِی وفعال آشنا به فضای مجازی , وتبلیغات ،پاره وقت15تا18عصر

تلفن: ۸۸۹۷۹۲۶۲  


نیازمندیهای همشهری

یک پذیرشگر سیستمی خانم

یک پذیرشگر سیستمی خانم , با سابقه کار در نمایندگی سایپا , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۹۷۷۵۹  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور کامپیوتر آشنا به برنامه

اپراتور کامپیوتر آشنا به برنامه , هلو جهت پشتیبانی کانال , تلگرام جهت تولیدی پوشاک

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۴۱۰۹۴ ـ ۶۶۹۵۲۷۳۶  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور جهت بارگذاری اطلاعات با حداقل 3 سال تجربه

ترجیحا خانم اشنایی نسبی با زبان انگلیسی . تسلط به ICDLو نرم …

تلفن: ۲۲۷۹۰۸۰۱ 


نیازمندیهای همشهری

یک پذیرشگر سیستمی خانم

یک پذیرشگر سیستمی خانم , با سابقه کار در نمایندگی سایپا , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۹۷۷۵۹  


نیازمندیهای همشهری

موسسه آموزشی ،کاربرکامپیوتر

موسسه آموزشی ،کاربرکامپیوتر , باانرژِی وفعال آشنا به فضای مجازی , وتبلیغات ،پاره وقت15تا18عصر

تلفن: ۸۸۹۷۹۲۶۲  


نیازمندیهای همشهری