حالا که صفحه رو پیدا نکردی میای بازی کنیم؟

Enter وفشردن دکمه