آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شیردان ، معدهٔ حقیقی ، معدهٔ رنینی


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
شیردان ، معدهٔ حقیقی ، معدهٔ رنینی

واژه انگلیسی
Abomasum

توضیحات
چهارمین قسمت نشخوارکنندگان که محل هضم آنزیمی است. این قسمت غالباً معده حقیقی یا معده رنینی نامیده می‌شود. true stomach; rennet stomach