آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خانه با قاب آ


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
خانه با قاب آ

واژه انگلیسی
A-frame house

توضیحات
خانه‌ای معمولاً چوبی ، که بام آن از دو طرف یک تیزه مرکزی با شیب تند پائین می‌آید و تقریباً تا شالوده می‌رسد ، تکیه‌گاه بام این نوع خانه قاب سازه‌ای صلبی به شکل A است. غالباً یکی از دیوارهای عقب یا جلو ، یا هر دو آنها ، تقریباً به‌طور کامل شیشه‌اندازی می‌شود. بخش عمدهٔ فضای نشیمن در طبقهٔ همکف مستقیماً زیر بام است؛ غالباً در یک طرف یا هر دو طرف خانه عرشه‌ای خارجی وجود دارد.مترادف است با rafter house.