آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رودررو


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
رودررو

واژه انگلیسی
Affronted, affronte

توضیحات
به حیوانات یا پیکره‌هایی گفته می‌شود که روبه هم قراردارند در سنتوری‌ها یا سردرها و مانند آنها دیده می‌شود.