آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رنگ اسپری


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
رنگ اسپری

واژه انگلیسی
Aerosol paints

توضیحات
رنگی که در ظرف‌های تحت فشار برای رنگ پاشی ، بسته‌بندی شده باشد. فشار به وسیلهٔ گاز مایع فشرده تأمین می‌شود.