آفتاب

واژه نامه های آفتاب

موزائیک عکس هوایی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
موزائیک عکس هوایی

واژه انگلیسی
Aerial photomosaic

توضیحات
ترکیبی از عکس‌های هوایی که ناحیه‌ای از سطح زمین را نشان می‌دهد.