آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نقشهٔ هوایی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
نقشهٔ هوایی

واژه انگلیسی
Aerial photomap

توضیحات
عکس یا موزائیک عکس هوایی که اطلاعات پایهٔ نقشه‌شناختی ، از قبیل نام مکان‌ها ، مرزها و مانند آنها به آن اضافه شده است.