آفتاب

واژه نامه های آفتاب

توسعه


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
توسعه

واژه انگلیسی
Addition۲

توضیحات
در آئین‌نامهٔ کاربری ساختمان: هر نوع ساخت و ساز جدید که سبب افزایش ارتفاع یا مساحت زیربنای ساختمان موجود شود ، یا چیزی (مانند ورودی سرپوشیده یا گاراژ) به آن اضافه کند.