آفتاب

واژه نامه های آفتاب

وفق‌پذیری


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
وفق‌پذیری

واژه انگلیسی
Adaptability

توضیحات
قابلیت فضاها و عناصر ساختمانی برای تغییر یا توسعه یافتن به منظور پاسخگویی به نیازهای خاص ، مثلأ برآورد کردن نیازهای افرادی با معلولیت جسمانی یا بدون معلولیت.