آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سبک آدام‌‌وار


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
سبک آدام‌‌وار

واژه انگلیسی
Adamesque style

توضیحات
اصطلاحی غیر دقیق که منظور از آن یکی از شاخه‌های سبک آدام است ، اما بسته به زمان و محل کاربرد تفاوت‌هایی با آن دارد.