آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دیوپایه


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
دیوپایه

واژه انگلیسی
Acropodium

توضیحات
۱پایه‌ای مرتفع که پیکره‌ای روی آن نصب می‌شود ، به‌ویژه در صورتی که تکیه‌گاه‌های آن نسبت به شالوده‌اش برجسته باشد. ۲پاسنگ مجسمه‌ای که روی تکیه‌گاه نصب شده باشد.