آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رضایت اجباری


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
رضایت اجباری

واژه انگلیسی
Acquiescence

توضیحات
۱توافق بین مالکین املاک همجوار برای حل مناقشه بر سر مرز املاک ، یا تعیین مرز مشترک ، در هنگامی که مرز دقیق یا مساحی تعیین نشده باشد ، یا تعیین مرز دقیق از این طریق مقدور نباشد.۲ موافقت ضمنی مالک ، از طریق عدم اعتراض رسمی ، به آنچه ممکن است تجاوز مالک ملک مجاور از مرز محل تردید شمرده شود.