آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اندود آکوستیک


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
اندود آکوستیک

واژه انگلیسی
Acoustical plaster

توضیحات
اندود مخصوص جاذب صدا ، یا چگالی کم ، که سطح را با آن پوشش می‌دهند تا سطح اندودشده پیوسته‌ای حاصل شود.