آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کاربری فرعی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
کاربری فرعی

واژه انگلیسی
Accessory use

توضیحات
کاربری یا یا نحوهٔ استفاده از یک ساختمان که ، نسبت به کاربری اصلی آن ، جنبهٔ ثانوی دارد.