آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ساختمان فرعی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
ساختمان فرعی

واژه انگلیسی
Accessory buliding

توضیحات
ساختمان فرعی ، که با استفاده از آن مستلزم استفاده از ساختمان اصلی واقع در همان محوطه است.