آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کرم‌کُش ، ضد کرم


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
کرم‌کُش ، ضد کرم

واژه انگلیسی
Wormer- dewormer

توضیحات
نوعی محصول تجارتی که حاوی داروی ضد کرم باشد و آن را توسط لوله معدی ، خوراک یا آب یا توسط سرنگ برای مبارزه با انگل‌های داخلی استعمال می‌کنند.