آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قند چوب


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
قند چوب

واژه انگلیسی
Wood sugar

توضیحات
قند به دست آمده از بخش کربوهیدراته چوب توسط آبکافت. این ماده به طور عمده از گلوکز تشکیل می‌شود و حاوی مقداری زایلوز یا گزیلوز و احتمالاً مقدار کمی گالاکتوز ، مانوز و آرابانوز است.