آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقه گندم‌کاری ، کمربند گندم


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
منطقه گندم‌کاری ، کمربند گندم

واژه انگلیسی
Wheat country- wheat belt

توضیحات
ناحیه‌ای از هر کشور که محصول عمده آن گندم باشد.