آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خردهٔ گندم


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
خردهٔ گندم

واژه انگلیسی
Wheat brown shorts- brown shorts; wheat red shorts

توضیحات
نوعی خوراک دام که عبارت است از مخلوطی از ذرات ریز سبوس گندم ، گیاهک گندم و مقدار جزئی مواد خشبی که در گندم‌کوبی تجارتی به دست می‌آید و حاوی کمتر از ۷/۵% الیافت خام است.