آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نهنگ ، بالن ، وال


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
نهنگ ، بالن ، وال

واژه انگلیسی
Whale

توضیحات
بزرگترین جانور پستاندار اقیانوسی که برای استحصال چربی و نیز برای گوشت و ضایعات لاشهٔ آن که به صورت عمل‌آوری شده (پودر تانکاژ یا پودر گوشت) در تغذیه دام‌ها ، طیور و آبزیان مصرف دارد ، صید می‌شود. از هیدروژن افزائی به روغن نهنگ ، نوعی روغن بی‌مزه به دست می‌آید که در تغذیه انسانی مصرف می‌شود.