آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مادهٔ خیس کننده ، مادهٔ مرطوب کننده


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
مادهٔ خیس کننده ، مادهٔ مرطوب کننده

واژه انگلیسی
Wetting agent

توضیحات
نوعی مادهٔ شیمیائی که کشش سطحی مادهٔ دیگر را کاهش می‌دهد و به این ترتیب قابلیت اختلاط آن ماده را با آب افزایش می‌دهد.