آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آسیاب مرطوب


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
آسیاب مرطوب

واژه انگلیسی
Wet process milling- wet process steeping

توضیحات
مراحل آسیاب دانهٔ ذرت و سورگوم که شامل نرم کردن ، آسیاب درشت ، خارج کردن گیاهک ، الیاف پوسته ، نشاسته ، گلوتن و مواد محلول دیگر توسط اعمال مختلف می‌شود. از محصول اصلی که نشاسته است ممکن است در تولید قند ، از گیاهک با روش حلال در تولید روغن غذائی و از پروتئین ذرت (گلوتن) در تهیهٔ الیاف مصنوعی استفاده شود. فرآورده‌های فرعی این مراحل به مصرف تغذیه دام می‌رسد و از مایعات پس‌مانده در ساختن پنی‌سیلین استفاده می‌شود.