آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خوراک خمیری ، مخلوط خوراک مرطوب


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
خوراک خمیری ، مخلوط خوراک مرطوب

واژه انگلیسی
Wet mix feed- wet mash

توضیحات
خوراک مخلوط یا متراکمی که به آن آب اضافه شده باشد.