آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مرطوب ، نمناک ، بارانی ، خیس ، تَر ، پوشیده از آب ، خیس داده در آب ، اشباع شده با آب ، اشباع کرده از آب ، خیس کردن ، مرطوب کردن ، آب پاشیدن ، آب دادن (به گیاهان) ، ‌هوای بارانی ، باریدن.


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
مرطوب ، نمناک ، بارانی ، خیس ، تَر ، پوشیده از آب ، خیس داده در آب ، اشباع شده با آب ، اشباع کرده از آب ، خیس کردن ، مرطوب کردن ، آب پاشیدن ، آب دادن (به گیاهان) ، ‌هوای بارانی ، باریدن.

واژه انگلیسی
Wet

توضیحات