آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پروتئولیت اسیدی ، باکتری‌های اسیدی باکتریری‌های اسیدی هاضم پروتئین


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
پروتئولیت اسیدی ، باکتری‌های اسیدی باکتریری‌های اسیدی هاضم پروتئین

واژه انگلیسی
Acid proteolyte.

توضیحات
باکتری‌هائی هستند که روی پروتئین‌های شیر اثر گذاشته و آنها را شکسته و به‌شکل ساده و محلول درآورده و تولید اسید می‌کنند.