آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ترشی دوست ، اسیدگرا ، اسید دوست


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
ترشی دوست ، اسیدگرا ، اسید دوست

واژه انگلیسی
Acidophile.

توضیحات
یاخته‌‌ای است که میان‌مایۀ (سیتوپلاسم) آن حاوی ذرّاتی است که به‌‌وسیلۀ رنگ‌‌های اسیدی؛ مثل ، ائوزین رنگ می‌‌گیرد؛ مثل ، برخی از گویچه‌‌های سفید خون.