آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اسیدی شده ، اسیدی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
اسیدی شده ، اسیدی

واژه انگلیسی
Acidified.

توضیحات
افزودن یک اسید برای کاهش PH تا کمتر از PH = ۷؛ در اثر افزودن اسید و کاهش PH ، گاهی رسوب تشکیل می‌‌شود که می‌‌توان آن را به‌‌ روش‌های مکانیکی جدا کرد؛ مثل ، لخته از آب پنیر.