آفتاب

واژه نامه های آفتاب

الیاف نامحلول در محلول پاک کنندۀ اسیدی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
الیاف نامحلول در محلول پاک کنندۀ اسیدی

واژه انگلیسی
Acid detergent fiber. ADF

توضیحات
بخشی از الیاف خام گیاه است که توسط پاک کننده‌های اسیدی عصاره‌گیری می‌شود. ADF یکی از روش‌های آزمایشگاهی است که برای تعیین مواد لیگنوسلولزی در نمونه‌های غذائی به‌کار می‌رود. محلول پاک‌کننده مورد استفاده شامل اسیدسولفوریک یک نرمال و ستیل‌تری متیل آمونیم برومید (CTAB) است. مواد دیگریِ مثل ، دکالین ، استُن و هگزان نیز در این آزمایش به‌کار می‌روند.