آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تعادل اسید و باز


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
تعادل اسید و باز

واژه انگلیسی
Acid base balance. See PH.

توضیحات
اسید یک مادۀ شیمیائی است که می‌تواند یون هیدروژن از دست دهد ، در حالی که باز یا قلیا ، یک مادۀ شیمیائی است که می‌تواند یون هیدروژن را بپذیرد. برای این که PH (غلظت یون هیدروژن) مایعات برون یاخته‌ای طبیعی بماند ، بین اسیدها و بازها باید تعادلی برقرار باشد. این تعادل ، تعادل اسید و باز نام دارد و اشاره است به غلظت یون هیدرون در مایعات بدن. وقتی غلظت یون هیدروژن بالا باشد. مایعات اسیدی بوده و حالت اسیدوز در بدن ایجاد می‌شود. وقتی غلظت یون هیدروژن پائین باشد ، مایعات قلیائی بوده و حالت آلکالوز یا قلیاخونی در بدن ایجاد می‌شود. از آنجا که واکنش‌های شیمیائی در بدن تحت تأثیر غلظت یون هیدروژن است ، باید در بدن تعادل دقیقی بین اسید و باز وجود داشته باشد. PH طبیعی مایعات خارج سلولی بدن ۷/۴ است و از ۷/۳۵ تا ۷/۴۵ تغییر می‌کند. زندگی در خارج از PH ۷ تا ۷/۸ غیر ممکن است.