آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استیل کوآنزیم آ


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
استیل کوآنزیم آ

واژه انگلیسی
Acetycoenzyme A.

توضیحات
یک مادۀ کلیدی که در خلال متابولیسم کربوهیدراتها ، چربی‌ها و پروتئن‌ها تولید می‌شود. این ماده نقش مهمی در این اعمال دارد: ۱. تولید انرژی ، گازکربنیک و آب از محصولات واسطه متابولیسم. ۲. سنتز اسیدهای چرب ، اجسام کیتونی (ستنی) ، استیل کولین ، کلسترول و ترکیبات وابسته.