آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اسید استواستیک ، اسید استون منوکربوکسیلیک ، اسید دی استیک


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
اسید استواستیک ، اسید استون منوکربوکسیلیک ، اسید دی استیک

واژه انگلیسی
Acetoacetic acid. CH۳COCH۲COOH.

توضیحات
اسیدی است ستنی ، بی‌رنگ ، بسیار قوی و ناپایدار. محلول آبی این اسید با کلرور آهن سه ظرفیتی بنفش می‌شود. این اسید از اکسایش (اکسیداسیون) چربی‌ها در بدن ایجاد می‌شود. و یکی از سه جسم کیتونی مشهور است که در بیماری اسیدوز در انسان یا کیتوسیس در نشخوار کنندگان مقدار آن در خون بالا می‌رود و از طریق ادرار دفع می‌شود. زیادی این اسید در خون ممکن است موجب اغماء شود.