آفتاب

واژه نامه های آفتاب

روش ارزشیابی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
روش ارزشیابی

واژه انگلیسی
Appraisal method

توضیحات
یکی از روشهای مالی جهت محاسبه استهلاک؛ به این صورت که در آغاز و پایان هر دوره حسابداری ارزش دارائیها تعیین و میزان استهلاک با توجه به تفاوت بین دو ارزش معیّن شده ، محاسبه می‌شود.