آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مصاحبهٔ ارزشیابی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
مصاحبهٔ ارزشیابی

واژه انگلیسی
Appraisal interview

توضیحات
مصاحبه‌ای است که به عنوان بخشی از ارزشیابی کار کارکنان انجام می‌شود.