آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ضد تراست


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
ضد تراست

واژه انگلیسی
Anti - trust

توضیحات
عمل قانونی یا اقدامی که برای جلوگیری یا محدود کردن فعّالیتهای انحصارطلبانه اقتصادی صورت می‌گیرد.