آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اشتراک زمان


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
اشتراک زمان

واژه انگلیسی
Time-sharing

توضیحات
روشی از عملیات که در آن ، یک وسیله کامپیوتری توسط چندین استفاده‌‌‌‌‌کننده برای اهداف گوناگون و (ظاهراً) به‌‌‌‌‌طور هم‌‌‌‌‌زمان به اشتراک گذاشته می‌‌‌‌‌شود. اگرچه کامپیوتر هر استفاده‌‌‌‌‌کننده را به ترتیب سرویس می‌‌‌‌‌دهد ، سرعت بالای کامپیوتر باعث می‌‌‌‌‌شود که سرویس دومی به استفاده‌‌‌‌‌کنندگان هم‌‌‌‌‌زمان به‌‌‌‌‌نظر آید.