آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ذرّه زمانی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
ذرّه زمانی

واژه انگلیسی
Time quantum

توضیحات
در یک سیستم اشتراک زمانی ، واحدی از زمان که به هر استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده اختصاص داده می‌‌‌‌‌شود.