آفتاب

واژه نامه های آفتاب

چرخ شستی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
چرخ شستی

واژه انگلیسی
Thumbwheel

توضیحات
وسیله‌‌‌‌‌ای برای مکان‌‌‌‌‌دهی یک مکان نمای ورودی. این وسیله شامل یک چرخ گردان است که حرکت آن ، مکان‌‌‌‌‌نما را در یک محور کنترل می‌‌‌‌‌کند. به‌‌‌‌‌طور عادی این وسایل به‌‌‌‌‌صورت زوج به‌‌‌‌‌کار می‌‌‌‌‌روند ، یکی حرکت عمودی مکان‌‌‌‌‌نما را کنترل می‌‌‌‌‌کند و دیگری حرکت افقی آن را.