آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آرایه سه‌‌‌‌‌بعدی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
آرایه سه‌‌‌‌‌بعدی

واژه انگلیسی
Three-dimensional array

توضیحات
آرایه‌‌‌‌‌ای که یک طبقه‌‌‌‌‌بندی سه‌‌‌‌‌گانه را فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد: سطر ، ستون و لایه.