آفتاب

واژه نامه های آفتاب

علامت پایانی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
علامت پایانی

واژه انگلیسی
Terminal symbol

توضیحات
علامت نمودار گردش کار که در یک رویه برای معین کردن شروع یک نقطه و پایان نقطه یا نقاط به‌‌کار می‌‌رود. یک شکل کروی برای بیان این علامت به استفاده می‌‌شود.