آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مکمل ۱۰


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
مکمل ۱۰

واژه انگلیسی
Ten's complement

توضیحات
عددی که برای نمایش یک مقدار منفی معین به‌‌کار می‌‌رود. مکمل ۱۰ یک عدد توسط کم کردن هر رقم آن عددی که همه ارقام آن ۹ بوده و نهایتاً اضافه نمودن عدد یک به آن ، به‌‌دست می‌‌آید. برای مثال ۶۵۴ مکمل ۱۰ ۳۴۶ بوده و توسط انجام محاسبه ۹۹۹-۳۴۶ +۱ به‌‌دست آمده است.