آفتاب

واژه نامه های آفتاب

متن راه دور


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
متن راه دور

واژه انگلیسی
Teletext

توضیحات
یک وسیله مخابراتی یک طرفه. تصاویری که هر یک تشکیل‌‌دهنده یک قاب منحصر به فرد از داده‌‌های تلویزیونی بوده و در شکل مخصوص و فشرده می‌‌باشند ، و نیز در ترتیبی مستمر انتقال داده می‌‌شوند. استفاده‌‌کننده‌‌ها از طریق محاوره با واحد رمزگشا در مجموعه‌‌های محلی تلویزیونی ، معین می‌‌کنند که کدامیک از قاب‌‌ها را می‌‌خواهند تماشا کنند. ر.ک. VIEW DATA.