آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پردازش از راه دور


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
پردازش از راه دور

واژه انگلیسی
Teleprocessing

توضیحات
استفاده از خطوط تلفن برای انتقال داده‌‌ها و فرامین میان مکان‌‌های دور و یک مرکز پردازش داده ، یا میان دو سیستم کامپیوتری ، استفاده ترکیبی از ارتباطات داده و تجهیزات پردازش اطلاعات. ر.ک. TELE COMMUNICATION DATA COMMUNICATION.