آفتاب

واژه نامه های آفتاب

عکاسی از راه دور


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
عکاسی از راه دور

واژه انگلیسی
Telephotography

توضیحات
انتقال عکس‌‌ها از طریق کانال‌‌های ارتباطی الکتریکی ، به‌‌خصوص کانال‌‌هائی که توسط شرکت‌‌های مخابراتی همگانی ارائه می‌‌شوند.