آفتاب

واژه نامه های آفتاب

لیست اسمبلی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
لیست اسمبلی

واژه انگلیسی
Assembly listing

توضیحات
خروجی چاپ شده توسط برنامه اسمبلر که برنامه اصلی به زبان اسمبلی ، نسخه زبان ماشین برنامه ، جایگزینی‌ها در حافظه ، پیام‌های خطا و سایر اطلاعات مفید را به برنامه‌نویس می‌دهد.