آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بالا رونده ، نوک


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
بالا رونده ، نوک

واژه انگلیسی
Ascender

توضیحات
قسمتی از حروف کوچک که بالای قسمت اصلی حرف کشیده می‌شود ، همانند بالای h، d، b.